Счетоводни услуги

Решението за започване на бизнес е отваряне на една нова страница, както за вас, така и за нас. Създавайки и регистрирайки едно ново дружество се създава една нова личност, която трябва да бъде внимателно „отглеждана, за да расте“. Ние изготвяме документи за регистрация на фирми (безплатно за всеки наш нов клиент). Достатъчно е да ни предоставите избраното от вас име. Ние ще се погрижим за всички видове договори и форми. Ще проследим целия процес и ще ви уведомим, когато бизнесът ви е готов да стартира. Ще ви водим ръка за ръка по целия път. Ние сме вашата икономическа упора и съветник. Решенията оставяме на ВАС!

Регистрация на Юридически лица

 • Дружество с ограничена отговорност
  (ООД)

 • Еднолично дружество с ограничена отговорност
  (ЕООД)

 • Събирателно дружество
  (СД)

 • Едноличен търговец
  (ЕТ)

 • Дружество по законът за задълженията и договорите
  (ДЗЗД)

Регистрация по Законът за данък добавена стойност.

 • Чл. 96.
  При достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца

 • Чл. 97.
  За всяко лице, установено в друга държава членка, извършващо облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка.

 • Чл. 97а.
  За всяко лице, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя

 • Чл. 98.
  За всяко лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба.

 • Чл. 99.
  За всяко лице, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки в страната

 • Чл. 100.
  Всяко лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация, има право да се регистрира по този закон доброволно.

Абонаментното счетоводно обслужване включва:

Желязкови консулт ООД предлага пълно счетоводно обслужване на всички видове дружества и търговци. Изготвяме ГФО след годишно счетоводно приключване. Изготвяме платежни ведомости, трудови договори, трудови досиета, фишове за РЗ. Консултираме при извършване на сделки, при изготвяне на документация, при съставяне на договори и протоколи, при извършване на ВОП, ВОД, внос и износ за трети страни.
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразен с конкретното дружество;

 • Завеждане на ДМА и амортизационен план;

 • Изготвяне на периодични и годишни справки и отчети;

 • Подготовка на документи за кредит, лизинг и периодичен финансов анализ;

 • Подготовка и представителство при данъчни проверки и ревизии;

 • Текущо обработване на първични счетоводни документи, водене на складови наличности;

 • Изготвяне и подаване на справки-декларации по ДДС;

 • Текуща обработка на банкови извлечения;

 • Начисляване на амортизации;

 • Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации;

 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;

 • Изготвяне на годишни финансови отчети

 • Подаване на годишна данъчна декларация към НАП;

 • Изготвяне на документи към агенцията по вписванията;

 • Изготвяне и подаване на ГДД на финансови дружества и земеделски производители;

 • Изготвяне на годишни декларации 6 за самоосигуряващи се лица;

 • Обработка на документи за командировка;

 • Изготвяне на финансов отчет;

Трудово-осигурителни услуги и работни заплати

 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения

 • Изготвяне на длъжностни характеристики

 • Изготвяне на заповеди за назначаване и прекратяване на трудовите договори

 • Изготвяне и поддържане на лични кадрови досиета

 • Изготвяне на граждански договори

 • Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета, фишове за заплати;

 • Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6 – ежемесечно и годишно

 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.55 и чл. 73 от КТ

 • Регистрация на болнични листове за работници и служители.

 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда;

 • Изготвяне на документи за пенсиониране УП 2/ УП 3.

 • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата.

 • Изготвяне на годишни декларации 6 за самоосигуряващи се лица.

 • Изготвяне и подаване на платежни нареждания за масово плащане на дължими осигуровки и данъци за персонала и собствениците.

 • Консултации и съдействие при наемане на персонал.

 • Посредничество за трудова медицина;

Бизнес план

 • Провеждане на консултация, относно избраната дейност, извършването ѝ, необходимият начален капитал, предвидените пътвоначални разходи и приходи.

 • Анализ на пазарния дял, силните и слабите страни на обсъдния проект.
  Планиране на очакваните приходи и постоянните разходи в интервал от 5 години.

Съдействие за бизнес кредит

 • Изготвяне на финансов анализ, консултация и бизнес наставление при набирането на привлечен капитал.

 • Подготовка и организация на целия набор от документи необходим за кандидатстването и получаването на привлечен капитал.

Финансов анализ и защита

Ще се погрижим за благоприятния изход от вскя проверка или ревизия, независимо от причината за възлагане. Проверките и ревизиите не са нещо, което трябва да ви плаши.
Ние ще водим цялата комуникажия с проверяващия орган и ще изпълним съответните изисквания. Извършваме ежемесечно и тримесечно възстановяване по ЗДДС.
Извършваме финансов анализ на счетоводна информация, извлечена от финансови отчети при:
 • Преценка за сключване на договор с потенциален клиент или доставчик;
 • Кандидатстване за банков кредит или финансиране;
 • Взимане на решения за финансиране или инвестиция;
Ще анализираме данните и ще ви ги представим през нашия поглед по разбираем за вас начин. Ще ви консултираме при взимане на търговски и инвестиционни решения.