Счетоводни услуги

Регистрация на Юридически лица

 • Дружество с ограничена отговорност
  (ООД)

 • Еднолично дружество с ограничена отговорност
  (ЕООД)

 • Събирателно дружество
  (СД)

 • Едноличен търговец
  (ЕТ)

 • Дружество по законът за задълженията и договорите
  (ДЗЗД)

Регистрация по Законът за данък добавена стойност.

 • Чл. 96.
  При достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца

 • Чл. 97.
  За всяко лице, установено в друга държава членка, извършващо облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка.

 • Чл. 97а.
  За всяко лице, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя

 • Чл. 98.
  За всяко лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба.

 • Чл. 99.
  За всяко лице, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки в страната

 • Чл. 100.
  Всяко лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация, има право да се регистрира по този закон доброволно.

Абонаментното счетоводно обслужване включва:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразен с конкретното дружество;

 • Завеждане на ДМА и амортизационен план;

 • Изготвяне на периодични и годишни справки и отчети;

 • Подготовка на документи за кредит, лизинг и периодичен финансов анализ;

 • Подготовка и представителство при данъчни проверки и ревизии;

 • Текущо обработване на първични счетоводни документи, водене на складови наличности;

 • Изготвяне и подаване на справки-декларации по ДДС;

 • Текуща обработка на банкови извлечения;

 • Начисляване на амортизации;

 • Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации;

 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;

 • Изготвяне на годишни финансови отчети

 • Подаване на годишна данъчна декларация към НАП;

 • Изготвяне на документи към агенцията по вписванията;

 • Изготвяне и подаване на ГДД на финансови дружества и земеделски производители;

 • Изготвяне на годишни декларации 6 за самоосигуряващи се лица;

 • Обработка на документи за командировка;

 • Изготвяне на финансов отчет;

Трудово-осигурителни услуги, личен състав и работни заплати

 • Изготвяне на трудови договори и допъмнителни споразумения

 • Изготвяне на длъжностни характеристики

 • Изготвяне на заповеди за назначаване и прекратяване на трудовите договори

 • Изготвяне и поддържане на лични кадрови досиета

 • Изготвяне на граждански договори

 • Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета, фишове за заплати;

 • Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6 – ежемесечно и годишно

 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.55 и чл. 73 от КТ

 • Регистрация на болнични листове за работници и служители.

 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда;

 • Изготвяне на документи за пенсиониране УП 2/ УП 3.

 • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата.

 • Изготвяне на годишни декларации 6 за самоосигуряващи се лица.

 • Изготвяне и подаване на платежни нареждания за масово плащане на дължими осигуровки и данъци за персонала и собствениците.

 • Консултации и съдействие при наемане на персонал.

 • Посредничество за трудова медицина;

Бизнес план

 • Провеждане на консултация, относно избраната дейност, извършването ѝ, необходимият начален капитал, предвидените пътвоначални разходи и приходи.

 • Анализ на пазарния дял, силните и слабите страни на обсъдния проект.
  Планиране на очакваните приходи и постоянните разходи в интервал от 5 години.

Съдействие за бизнес кредит

 • Изготвяне на финансов анализ, консултация и бизнес наставление при набирането на привлечен капитал.

 • Подготовка и организация на целия набор от документи необходим за кандидатстването и получаването на привлечен капитал.

Финансов анализ и защита

Очайквайте скоро